Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
15 серпня 2022

Total Reward Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is one of the biggest game development and art production service providers working with 7 out of the top 10 publishers around the world. The most outstanding companies are our partners — Remedy, Ubisoft, Gameloft, Activision, CD Projekt RED, EA, Xbox Game Studios, and many others.

An awesome team of professionals, the quality of results that you can be proud of and drive in everything we do is our credo.

The next great challenge is coming!

We are looking for a manager with broad experience working with Annual Compensation & Benefits plans. Additional requirements experience in designing and implementing bonus systems, compensation packages, and ways to motivate specialists.

Superpowers you have are:

 • 3+ years of international working experience as a Total reward manager;
 • Prior experience in HR operations and knowledge of best practices;
 • Good understanding of a full-cycle hiring process;
 • Familiarity with current employment rules and regulations;
 • Strong interpersonal and communication skills.

You’re a rockstar if you have:

 • Hands-on experience with HRMS;
 • Hands-on experience in quantitative and qualitative research;
 • Upper-intermediate level of English.

Becoming a part of the Room 8 Studio team, you will:

 • Design Annual Compensation & Benefits plans, as well as regulation documents aligned with the company’s strategy;
 • Monitor and evaluate the suitable company’s benefits programs;
 • Assess the market trends, conduct reward, and labor market research;
 • Execute periodic and ad-hoc reporting regarding compensation and benefits benchmarks;
 • Ensure all compensation practices comply with current legislation (e.g., human rights, pay, equity, etc.);
 • Affiliate and partner with market vendors for renewals, benefit queries, and specialist issue resolution. Control payments and financial documents preparations;
 • Complete data requirements gathering, file validation/submission, and test processes for compensation tools and benefits vendors;
 • Use various methods and techniques and make data-driven decisions on supporting short-term incentive programs and payout;
 • Design and implement the bonus systems, compensation packages, and ways to motivate specialists according to Organizational units’ needs;
 • Conduct periodic audits, and prepare and present reports on request.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and gender equality; inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand your game passion.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Studio.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо менеджера з великим досвідом роботи з планами щорічної компенсації та пільг. Неабияким плюсом буде досвід розробки та впровадження бонусних систем, компенсаційних пакетів, способів мотивації спеціалістів.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ роки міжнародного досвіду роботи в якості фахівця Total reward;
 • Попередній досвід роботи з HR Operations та знання кращих практик в цій галузі;
 • Чудове розуміння процесу найму повного циклу;
 • Знайомство з діючими правилами та нормами працевлаштування;
 • Відмінни міжособистісні та комунікативні навички.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • Практичний досвід роботи з HRMS;
 • Практичний досвід кількісних та якісних досліджень;
 • Upper-Intermediate рівень англійської мови.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

 • Розробляти річні плани винагород і пільг, а також нормативні документи, що відповідають стратегії компанії;
 • Моніторити тв оцінювати відповідні програмі пільг компанії;
 • Оцінювати тенденції ринку, проводити дослідження ринку праці;
 • Виконувати періодичні та спеціальні звіти щодо контрольних показників компенсацій і пільг;
 • Переконуватись, що всі методи компенсації відповідають чинному законодавству (наприклад, права людини, оплата праці, справедливість тощо);
 • Спілкуватися з постачальниками на ринку для оновлення запитів про бенефіти. Контроль платежів і оформлення фінансових документів;
 • Повний збір вимог до даних, перевірка/подання файлів і впровадження процесів тестування інструментів компенсації та постачальників бенефітів;
 • Використовувати різні методи та приймати рішення, які базуються на даних, щодо підтримки короткострокових програм мотивації та виплат;
 • Розробляти та впроваджувати бонусні системи, компенсаційні пакети та способи мотивації спеціалістів відповідно до потреб підрозділів;
 • Проводити періодичні аудити, готувати та надавати звіти на вимогу.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентоспроможна фінансова винагорода;
 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • Різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільнота людей, які розуміють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!