Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
10 серпня 2022

Senior FP&A Analyst (вакансія неактивна)

Київ

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. Room 8 Group oversees the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.


The next great challenge is coming:

We are looking for a Financial Planning & Analysis Analyst to expand our team within the Finance Department, bring new ideas and expertise, and help grow the business.

Superpowers you have:

 • 2+ years of related experience in financial planning and analysis;
 • Strong analytical and financial modeling skills;
 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Economics, Accounting, or related field;
 • Being an excellent user of Excel (VBA) and Google Sheets (Scripts) will be an advantage;
 • Excellent written and verbal communication skills;
 • Keen attention to detail, an ability to deliver high-quality, timely, and accurate work results;
 • Strong organizational skills with an ability to multitask and handle a variety of projects;
 • Experience in capital budgeting and project management;
 • Fluent verbal and written English is a must.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Interact with project managers on revenue recognition issues;
 • Calculate the efficiency (marginality) of the projects of the structural unit;
 • Do an in-depth analysis of financial results and operational efficiency of the structural unit at the level of critical operating and financial drivers;
 • Analyze financial statements of the structural unit (financial condition, financial results, and cash flows);
 • Analyze deviations of actual results from the budget and forecast. Identify factors (causes) of variations and take part in the preparation of an analytical commentary for the management;
 • Engage in financial planning and forecasting.

You’re a rockstar if you have:

 • Relevant certifications, e.g., CFA, ACCA;
 • Understanding of the game development process.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Studio.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо аналітика з фінансового планування та аналізу, щоб розширити нашу команду в рамках фінансового відділу та принести нові ідеї та досвід, а також допомогти нашому бізнесу розвиватися.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 2+ роки відповідного досвіду фінансового планування та аналізу;
 • Сильні аналітичні навички та навички фінансового моделювання;
 • Ступінь бакалавра або магістра в галузі фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжної галузі;
 • Відмінні навички роботи з Excel (VBA), Google Sheets (скрипти) будуть перевагою;
 • Відмінні навички письмового та усного спілкування;
 • Відповідна увага до деталей, здатність надавати якісні, своєчасні та точні результати роботи;
 • Розвинуті організаторські навички зі здатністю виконувати роботу в режимі багатозадачності і вміння реалізовувати різноманітні проєкти;
 • Досвід бюджетування капітальних вкладень та управління проєктами;
 • Вільне володіння усною та письмовою англійською мовою є обов’язковим.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • Відповідні сертифікати, напр. CFA, ACCA;
 • Розуміння процесу розробки гри.

Ставши частиною Room 8 Group, ти будеш:

 • Взаємодіяти з менеджерами проектів з питань визнання доходу;
 • Розраховувати ефективність (маржинальність) проектів структурного підрозділу;
 • Проводити поглиблений аналіз фінансових результатів та ефективності діяльності структурного підрозділу на рівні основних операційних та фінансових драйверів;
 • Аналізувати фінансову звітність структурного підрозділу (фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів);
 • Аналізувати відхилення фактичних результатів від бюджету та прогнозу. Виявляти фактори (причини) відхилень та брати участь у підготовці аналітичного коментаря для керівництва;
 • Займатися фінансовим плануванням і прогнозуванням.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримай ще більше:

 • конкурентоспроможна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою.