Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles.
19 вересня 2023

Payment Controller (Temporary contract for 6 months) (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a payments controller who will verify source accounting documents and supplier contracts and ensure timely payments.

Superpowers you have:

 • Good command of written and spoken English (upper-intermediate).
 • High attention to details (amounts, contract terms)
 • Good communication and interpersonal skills;
 • 2+ years of experience in similar position;
 • Professional education in accounting/finance preferred.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Process purchase requisitions. Verify source accounting documents and supplier contracts:
 • Verify whether the obligation to pay the invoice exists under the contract (goods have been received, services have been accepted).
 • Verify the accuracy, format and substance of source accounting documents, supporting the payment request. Confirm that all contractual details, required by tax laws, are properly included in the source document (invoices, credit notes, goods received notes (GRN), services received notes (SRN), cash receipts, supplier statements). For complex transactions, verify the completeness of legal documents (existance of the executed agreement, annex, act of acceptance of services, invoices), signed by both parties.
 • Avoid non-deductible expenses for CIT purposes.
 • Confirm the related-party transactions are authorized and at a fair market price.
 • Bank Payments and KYC Compliance: Bank payments, bank statements reconciliation, payouts of remuneration to employees and contractors.
 • Outbound KYC compliance requests. Prepare and submit to the bank a package of source documents required to support the transaction under the KYC / AML requests.
 • Preparation of weekly reports and submission to accountable persons.
 • Control of the completeness of filling out reports and the provision of primary documents.
 • Control the timeliness of providing data by accountable persons.
 • Control policy compliance.
 • Сlosing processes in accordance with the deadlines for closing the period.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games;
 • Temporary contract for 6 months

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, що надають послуги розробки та візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції всередині компанії, в той час, як галузеві експерти працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Шукаємо платіжного контролера, який перевірить первинну бухгалтерську документацію та договори постачальника та забезпечить своєчасність платежів.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • Гарне володіння письмовою та розмовною англійською мовою (вищий-середній).
 • Велика увага до деталей (суми, умови договору)
 • Хороші навички спілкування;
 • Досвід роботи на аналогічній посаді від 2 років;
 • Бажано професійну освіту в галузі бухгалтерського обліку/фінансів.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Обробка заявок на закупівлю. Перевірте первинні бухгалтерські документи та договори постачальника:
 • Перевірка, чи існує за договором зобов’язання оплатити рахунок (товари отримані, послуги прийняті).
 • Перевірка правильності, формату і змісту первинних бухгалтерських документів, що підтверджують платіжну вимогу. Переконайтеся, що всі договірні деталі, які вимагаються податковим законодавством, належним чином включені у вихідний документ (рахунки-фактури, кредитні ноти, повідомлення про отримання товарів (GRN), повідомлення про отримані послуги (SRN), касові чеки, звіти постачальників). Для складних операцій перевірте повноту правовстановлюючих документів (наявність оформленого договору, додатку, акта прийому-передачі послуг, рахунків), підписаних обома сторонами.
 • Контроль витрат, які не підлягають вирахуванню для цілей CIT.
 • Підтвердження, що операції зі зв’язаними особами санкціоновані та здійснюються за справедливою ринковою ціною.
 • Банківські платежі та відповідність KYC: банківські платежі, звірка банківських виписок, виплати винагород співробітникам і підрядникам.
 • Вихідні запити на відповідність KYC. Підготувати та надати в банк пакет вихідних документів, необхідних для супроводу транзакції за запитами KYC / AML.
 • Підготовка щотижневих звітів та надання підзвітним особам.
 • Контроль повноти заповнення звітності та надання первинних документів.
 • Контроль своєчасності надання даних підзвітними особами.
 • Контроль дотримання політики.
 • Процеси закриття відповідно до термінів закриття періоду.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє менторство);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор
 • тимчасовий контракт на 6 місяців.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!