Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
3 березня 2023

Market Researcher (Data Analyst) (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers, supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a Market Researcher (Data Analyst) to reinforce our dedicated Market Research and Analysis team, which supports senior management decision-making and strategic planning activities by providing actionable insights and recommendations on our Accounts and Prospects assessments.

Superpowers you have:

 • 3+ years on a similar position,
 • 1+ year experience in SQL,
 • Strong background in identifying and sourcing necessary data from multiple providers / aggregators / databases,
 • Experience in CRMs (Salesforce, Zoho CRM/Analytics, Microsoft Dynamics, etc.),
 • Advanced Excel and PowerPoint skills,
 • Strong project management skills,
 • Excellent written and verbal communication skills,
 • Upper-Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience in the Game Dev industry,
 • Power BI, and Tableau experience,
 • Knowledge of any other European language.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Become one of the experts in the Market Research and Analysis team who will constantly be providing knowledge about our current and potential clients on the market and how Room 8 Group should go about it;
 • Keep our database of Accounts up to date: identify, collect, check, cleanse, transform, and analyze various data about our current or potential clients,
 • Prepare companies’ profiles (hierarchy, decision makers, market share, revenue, m&a, investments, key events, etc.),
 • Prepare market profiles (volume, forecasts, market ecosystem, market segmentation, etc.),
 • Analyze reviews, ratings, testimonials, interviews, and news to generate insights and action plans,
 • Develop, implement, and maintain market intelligence datasets, reports, dashboards, and insights for Sales Operations and Management,
 • Collaborate with the CRM engineering team on different aspects of data maintenance,
 • Maintain an in-depth knowledge of the game dev outsource market and trends through reading reports, conducting market research, data modeling, as well as financial modeling and analysis,
 • Convey and visualize market insights from analysis in clear and actionable communications,
 • Develop and help build data flows and pipelines,
 • Adhere to data quality standards.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough),
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses),
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave,
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents,
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо дослідника ринку (аналітика даних) для посилення нашої спеціалізованої команди дослідження та аналізу ринку, яка підтримує прийняття рішень вищим керівництвом і стратегічне планування, надаючи корисну інформацію та рекомендації щодо оцінки наших перспектив.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ роки на схожій посаді,
 • 1+ рік досвіду роботи з SQL,
 • Сильний досвід визначення та отримання необхідних даних від багатьох постачальників / агрегаторів / баз даних,
 • Досвід роботи з CRM (Salesforce, Zoho CRM/Analytics, Microsoft Dynamics тощо),
 • Просунуті знання у Excel і PowerPoint,
 • Хороші навички управління проектами,
 • Відмінні навички письмового та усного спілкування,
 • Рівень англійської мови — вище середнього.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • Досвід роботи в індустрії розробки ігор або захоплення іграми,
 • Досвід Power BI, Tableau,
 • Знання будь-якої іншої європейської мови.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Одним із експертів у команді дослідження та аналізу ринку, який постійно надаватиме знання про наших поточних та потенційних клієнтів на ринку та про те, як це робити Room 8 Group,
 • Підтримувати нашу базу даних облікових записів в актуальному стані: ідентифікувати, збирати, перевіряти, очищати, трансформувати та аналізувати різні дані про наших поточних або потенційних клієнтів,
 • Виявляти, відстежувати та інтерпретувати різні дані компаній-розробників ігор,
 • Підготовлювати профілі компаній (ієрархія, особи, які приймають рішення, частка ринку, дохід, M&A, інвестиції, ключові події тощо),
 • Підготовлювати профілі ринку (обсяг, прогнози, ринкові можливості та загрози, ринкова екосистема, сегментація ринку тощо),
 • Аналізувати відгуки, рейтинги, інтерв’ю, новини, щоб отримати інформацію та створити план дій,
 • Розробляти, впроваджувати та підтримувати набори даних аналізу ринку, звіти, інформаційні панелі та статистичні дані для операцій з продажу та управління,
 • Співпрацювати з командою інженерів CRM щодо різних аспектів обслуговування даних,
 • Підтримувати глибокі знання про ринок і тенденції аутсорсингу геймдева шляхом читання звітів, проведення маркетингових досліджень, моделювання даних, а також фінансового моделювання та аналізу,
 • Передавати та візуалізувати інформацію про ринок, отриману в результаті аналізу, у зрозумілих і ефективних комунікаціях,
 • Розробляти та допомагати створювати потоки даних і конвеєр,
 • Дотримуватися стандартів якості даних.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду,
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво),
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний,
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів,
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!