Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles.
18 січня 2023

M&A Integration Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a talented M&A Integration Manager/Post Merger Integration Manager to lead the organization through major transformational events such as integrations. You are our perfect match if you have the skills to help realize the full value of each transaction from when the deal is signed through closing and beyond.

Superpowers you have:

 • 3+ years of M&A integration experience;
 • Strong cross-functional leadership skills;
 • Excellent project management skills;
 • Influential and collaborative communication and writing skills, with the ability to customize approaches for a variety of audiences ranging from senior executives to junior resources;
 • Bias for action in times of ambiguity;
 • Excellent verbal and written English communication skills.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Lead several acquisition integration projects simultaneously;
 • Coordinate and support the acquisition due diligence process to identify integration needs and create integration plans;
 • Manage and take ownership of all aspects of the integration efforts while working with the deal team and functional experts across the company;
 • Develop and manage a comprehensive project plan that includes all workstreams to achieve a deal’s success metrics;
 • Monitor status and rapidly identify issues about an acquisition, succinctly communicate those issues to the appropriate teams, and work to resolve the issues before any acquisition value deteriorates;
 • Define, track and communicate appropriate performance measurements to the project team and stakeholders;
 • Prepare appropriate documentation to close out integration projects and facilitate effective hand-offs;
 • Participate in the continuous improvement of the Company’s integration processes and best practices.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо талановитого M&A Integration Manager/Post Merger Integration Manager для управління трансформаціями , такими як інтеграція. Ти ідеальний кандидат, якщо маєш навички, необхідні для реалізації цінності кожної транзакції від моменту підписання угоди до її закриття й далі.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ роки досвіду інтеграції M&A;
 • Сильні міжфункціональні лідерські навички;
 • Відмінні навички управління проєктами;
 • Чудові комунікативні навички, а також вміння налаштувати підходи для різноманітних авдиторій — від менеджерів до джуніорів;
 • Упередженість до дій у часи неясності;
 • Відмінні навички усного та письмового спілкування англійською мовою.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Одночасно керувати декількома проєктами інтеграції придбань;
 • Координувати та підтримувати процес належної перевірки придбань для визначення потреб інтеграції та створення планів інтеграції;
 • Керувати всіма аспектами інтеграції, працювати з командою з супроводу угод та функціональними експертами компанії;
 • Займатися розробкою плану проєкту, з урахуванням у ньому усіх процесів, що забезпечать успішність угоди, а також подальшим керівництвом відповідного проєкту; ;
 • Відстежувати статус придбань, швидко виявляти проблеми, повідомляти про них відповідним командам та вирішувати їх до того, як вартість придбання знизиться; ;
 • Визначати, відстежувати та повідомляти показники ефективності проєктній команді та стейкхолдерам;
 • Готувати відповідну документацію для закриття інтеграційних проєктів, сприяти їх ефективній передачі;
 • Постійно брати участь у вдосконаленні інтеграційних процесів та покращенні інших дотичних практик компанії.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!