Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
13 січня 2023

Data Engineer (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an ETL Data Engineer to reinforce our Market Research and Analysis team, which supports Sales Operations and senior management decision-making and strategic planning activities.

You are our perfect match if you have a strong track record in building robust data pipelines to speed up and automate procedures and processes related to data collection, transformation, data storage, and quality.

Superpowers you have:

 • 3+ years of experience as a Data Engineer, Market or Competitive/Competitors research or Business Analysis;
 • 3+ years of experience in any script programming language (Python, JavaScript, etc.);
 • 2+ years of experience managing RDBMS (PostgreSQL, MySQL, etc.);
 • Experience with web data scraping and API;
 • Strong project management skills and managing multiple projects on time;
 • Good understanding of data science concepts;
 • Excellent written and verbal communication skills;
 • Upper-Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience with Power BI, Tableau;
 • Experience with CRMs: Salesforce, Zoho CRM/Analytics, Microsoft Dynamics;
 • Understanding of NoSQL databases;
 • Knowledge of any other European language.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Perform the key role in the Market Research and Analysis team responsible for all data flows inside the team;
 • Define data gathering techniques, develop and build ETL data pipelines in Market Research and Analysis team;
 • Identify, prioritize, collect, check, cleanse, transform and help to Analyze different kinds of market data;
 • Collaborate with the CRM and ERP Engineering teams on data warehousing and joint tasks;
 • Continuously monitor data flow and pipeline stability;
 • Provide data quality management for the data owned by Market Research and Analysis team;
 • Set standards for data transformation/processing;
 • Develop best solutions for data extraction, transformation, and storage;
 • Build a foundation for planned predictive analytics projects;
 • Develop, implement and maintain market intelligence datasets, reports, dashboards, and insights for Sales Operations and Management;
 • Work with internal business customers to enhance their use of strategic, market, and competitor intelligence.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо ETL Data Engineer для посилення нашої команди з дослідження та аналізу ринку, яка підтримує операції з продажу та прийняття рішень вищим керівництвом, а також стратегічне планування.

Ти ідеально нам підходиш, якщо маєш значний досвід створення надійних конвеєрів даних для прискорення й автоматизації процедур і процесів, пов’язаних зі збором даних, перетворенням даних, їх зберіганням і якістю даних.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ роки досвіду роботи на позиції Data Engineer, Market або Competitive/Competitors research або Business Analysis;
 • 3+ роки досвіду роботи з будь-якою мовою програмування (Python, JavaScript тощо);
 • 2+ роки досвіду керування RDBMS (PostgreSQL, MySQL тощо);
 • Досвід збору вебданих та API;
 • Чудові навички управління проєктами та управління кількома проєктами вчасно;
 • Глибоке розуміння концепцій науки про дані;
 • Відмінні навички письмового та усного спілкування;
 • Рівень володіння англійською мовою — Upper-Intermediate.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш досвід роботи з Power BI, Tableau тощо;
 • Маєш досвід роботи з CRM (Salesforce, Zoho CRM/Analytics, Microsoft Dynamics);
 • Розумієшся на NoSQL;
 • Знаєш будь-яку іншу європейську мову.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Відігравати основну роль в команді Market Research and Analysis, відповідальної за всі потоки даних всередині команди;
 • Визначати методи збору даних, розробляти та створювати конвеєри даних ETL у групі Market Research and Analysis;
 • Ідентифікувати, визначати пріоритети, збирати, перевіряти, очищати, перетворювати та допомагати аналізувати різні види ринкових даних;
 • Співпрацювати з командами CRM та ERP Engineering над питаннями сховищ даних та спільних завдань;
 • Моніторити потік даних та стабільність комунікаційної лінії;
 • Управляти якістю даних, які належать до Market Research and Analysis команди;
 • Встановлювати стандарти для перетворення/обробки даних;
 • Розробляти найкращі рішення для вилучення, перетворення та зберігання даних;
 • Створювати основи для запланованих проєктів прогнозної аналітики.
 • Розробляти, впроваджувати та підтримувати набори даних аналізу ринку, звіти, інформаційні панелі та статистичні дані для операцій з продажу та управління;
 • Працювати з внутрішніми бізнес-клієнтами, щоб покращити використання ними стратегічної, ринкової та конкурентної інформації.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!