Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
10 січня 2023

CSR Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and Puga — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an experienced CSR Manager to create, implement and manage CSR, D&I activities within Room 8 Group.

Superpowers you have:

 • 3+ years of relevant experience in corporate social responsibility, corporate philanthropy, non-profit development, or foundation giving;
 • Knowledge of International CSR Standards (ISO 26000 SOCIAL RESPONSIBILITY, GRI Standards, The Sustainable Development Goals (SDGs));
 • Expert knowledge of the CSR discipline alongside internal and external communication techniques;
 • Essential knowledge of corporate responsibility, global administrative policies, and procedures.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience in the game dev industry;
 • Experience in professional services or legal environments.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Develop and implement CSR strategies and programs for Room 8 Group and its studios;
 • Design CSR and D&I activities compatible with game dev industry challenges;
 • Carry out an audit of corporate activities to indicate points for improvement;
 • Communicate the CSR activities using internal and external channels;
 • Provide CSR reporting for driving internal initiatives, corporate reputation, and customer attention;
 • Collaborate with cross-functional teams to develop and implement domestic and global charity activities to support social and environmental issues, including cause marketing;
 • Analyze third-party cause marketing offers and review communications for approved programs;
 • Collaborate with communications teams to create and provide messages about the Room 8 Group’s social influence through internal and external channels;
 • Work in a team to organize both online and in-person CSR activities;
 • Manage charity budget, review charitable support proposal according to Room 8 Group strategy;
 • Research and analyze business to provide recommendations related to social and environmental issues;
 • Review programs and communications aimed at supporting environmental sustainability;
 • Manage and establish strong, long-lasting relationships with non-profit organizations;
 • Conduct research and consider non-profit organizations for further collaboration with Room 8 Group.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо досвідченого спеціаліста з питань КСВ для створення, впровадження та управління КСВ та D&I діяльністю в Room 8 Group.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ роки відповідного досвіду в сфері корпоративної соціальної відповідальності, корпоративної філантропії, розвитку некомерційних організацій або благодійності;
 • Знання міжнародних стандартів КСВ (ISO 26000 SOCIAL RESPONSIBILITY, GRI Standards, The Sustainable Development Goals (SDGs))
 • Експертне знання дисципліни КСВ, а також технік внутрішньої та зовнішньої комунікації;
 • Базові знання корпоративної відповідальності, глобальної адміністративної політики та процедур.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш досвід роботи в галузі розробки ігор;
 • Маєш досвід надання професійних послуг або досвід роботи в юридичному середовищі.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Розробляти та впроваджувати стратегії та програми КСВ для Room 8 Group та її студій;
 • Розробляти КСВ та D&I заходи, відповідно до особливостей галузі розробки ігор;
 • Проводити аудит корпоративної діяльності для визначення точок розвитку;
 • Проводити комунікативну діяльність про КСВ компанії за допомогою внутрішніх і зовнішніх каналів;
 • Звітувати про КСВ для стимулювання внутрішніх ініціатив, корпоративної репутації та уваги клієнтів;
 • Співпрацювати з міжфункціональними командами для розробки та впровадження внутрішньої та глобальної благодійної діяльності для підтримки соціальних та екологічних проблем;
 • Аналізувати маркетингові пропозиції третіх сторін та затверджувати програми;
 • Співпрацювати з комунікаційними командами для створення повідомлень про соціальний вплив Room 8 Group через внутрішні та зовнішні канали;
 • Працювати в команді для організації як онлайн, так і офлайн заходів КСВ;
 • Управляти благодійним бюджетом, розглядати пропозицій щодо благодійної підтримки відповідно до стратегії Room 8 Group;
 • Досліджувати та аналізувати бізнес, надавати рекомендації щодо соціальних та екологічних питань;
 • Проводити огляд програм і комунікацій, спрямованих на підтримку екологічної стійкості;
 • Керувати та встановлювати міцні довгострокові відносини з некомерційними організаціями;
 • Досліджувати та шукати некомерційні організації для подальшої співпраці з Room 8 Group.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентна фінансова винагорода;
 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • Різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!