Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
2 листопада 2022

Graphic Designer (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an open-minded and passionate Graphic Designer to produce inspiring, valuable, and understandable works. Join our passionate team and take a unique chance to work with entertaining and creative projects!

Superpowers you have:

 • Passion for games (bet you didn’t expect that!), technology, and people;
 • An understanding that graphic design is the love of your life and the dream job you need;
 • 3+ years of professional experience and a great portfolio that will make us cry;
 • Active listening skills alongside the ability to talk with people patiently and get their visualization needs, sometimes even without a word;
 • Guru knowledge of Adobe Illustrator & Figma;
 • Knowledge of Web UI (Readymag, Webflow & other tools);
 • Know-how to create a scalable and adaptive design, understanding of accessibility principles and where to use them;
 • Illustrations are your secret weapon to make all the stakeholders fall in love with your art.

You’re a rockstar if you have:

 • B1+ level of English;
 • Understanding of HTML и CSS, JS;
 • Experience with After Effects and understanding of the basic animation principles;
 • Knowledge of 3D programs such as Blender;
 • Understanding of Web UI/UX.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Produce excellent visual experience for all audiences of Room 8 Group employer brands according to brand books;
 • Make HR a better experience with the right designs;
 • Create assets for external communications (landing pages, content for social media, advertisement materials for FB, Instagram, Google Ads & others, blogs, articles);
 • Create assets for internal communications (presentations upgrade, infographics, dynamic visuals);
 • Design merch and all possible types of gifts (from backpacks & stickers to jeans jackets);
 • Make visual presentations for online & offline events;
 • Review all other design work of the teammates to ensure quality;
 • Be passionate about driving your ideas and implementing them into a good gaming way in time.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо відкритого та завзятого Графічного Дизайнера для створення надихаючих, якісних і зрозумілих робіт. Приєднуйся до нашої команди та скористайся унікальним шансом працювати над чудовими та творчими проєктами!

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • Пристрасть до ігор (несподівано, так? :)), технологій і людей;
 • Розуміння, що графічний дизайн — це любов твого життя та робота мрії;
 • 3+ роки досвіду та чудове портфоліо, яке змусить нас плакати від щастя;
 • Навички активного слухання разом зі вмінням легко комунікувати з людьми та розуміти їхні потреби у візуалізації, іноді навіть без жодного слова;
 • Знання Adobe Illustrator & Figma на рівні Гуру;
 • Знання Web UI (Readymag, Webflow та інших інструментів);
 • Вміння створювати масштабований та адаптивний дизайн, розуміння принципів доступності та де їх використовувати;
 • Ілюстрації — це твоя секретна зброя, за допомогою якої усі стейкхолдери закохаються у твій арт.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Володієш англійською мовою на рівні B1+;
 • Розумієшся на HTML і CSS, JS;
 • Маєш досвід роботи з After Effects та розуміння основних принципів анімації;
 • Знаєшся на 3D програмах, наприклад Blender;
 • Розумієшся на Web UI/UX.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Створювати чудовий візуальний контент для всіх авдиторій брендів Room 8 Group згідно з брендбуками;
 • Допомагати HR команді виконувати роботу краще за допомогою правильного дизайну;
 • Створювати асети для зовнішніх комунікацій (цільові сторінки, контент для соціальних мереж, рекламні матеріали для FB, Instagram, Google Ads та ін., блоги, статті);
 • Створювати асети для внутрішніх комунікацій (оновлення презентацій, інфографіка, динамічні візуали);
 • Розробляти дизайнерський мерч і всі можливі види подарунків (від рюкзаків і наклейок до джинсових курток);
 • Робити візуальні презентації для онлайн і офлайн івентів;
 • Переглядати всі дизайнерські роботи тіммейтів для забезпечення якнайкращої якості;
 • Захоплено просувати свої креативні ідеї та вчасно втілювати їх у хорошу ігрову форму.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентна фінансова винагорода;
 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • Різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!