Elevate your potential with Room 8 Group, where we are leading the pack in external game development, co-development, art, trailer production and QA across AAA console, PC and mobile titles. Our strategically placed studios span Europe, North America and LATAM as we continue to grow with our clients’ success to best serve their gamers.
10 січня 2023

Senior Business Analyst ERP (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an experienced Business Analyst ERP to assist us in working with Microsoft Dynamics 365 F&O and contribute to the prosperity of all companies of the Room 8 Group.

Superpowers you have:

 • 5 + years of BA/Functional Analyst/Consultant experience in Microsoft Dynamics 365;
 • Excellent knowledge of Finance and Accounting or Procurement, Inventory and Warehouse management, Asset Management or Project management modules;
 • Experience in requirement elicitation and QA methodology;
 • Experience in designing business processes;
 • Deep understanding of business functional areas (Finance and Accounting, Procurement, Inventory and Warehouse management, Asset management);
 • Experience in integration design between different IT systems;
 • Experience in business requirement gathering and creating functional design documents for developers;
 • Experience in team coordination;
 • Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • MB-700: Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect сertificate;
 • Certificate in any Microsoft Dynamics 365 functional module;
 • Certificate of business analysis.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Lead the business requirement gathering and analysis process;
 • Draw up the target solution design document for ERP Implementation: organizational structure, scenarios, processes, master data management, extensions, and reports;
 • Analyze the standard ERP functionality and define extensions and customizations needed to cover business requirements;
 • Asses necessary resources and timelines to target solution design implementation and develop an implementation plan;
 • Draw up testing scenarios and plan, data migration strategy and plan, users support strategy and plan;
 • Lead implementation process, document preparation (FRD, FDD), testing and data migration process;
 • Draw up and manage the plan of user support material development and update;
 • Design and support integration of Dynamics 365 Finance and Operations apps with external systems and tools;
 • Gather feedback and suggest improvements to business processes.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо досвідченого Business Analyst ERP, який допоможе нам працювати з Microsoft Dynamics 365 F&O та сприятиме розвитку всіх компаній Room 8 Group.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 5 + років досвіду роботи на посаді BA/Functional Analyst/Consultant в Microsoft Dynamics;
 • Відмінні знання модулів “Фінанси та бухгалтерський облік” або “Закупівлі”, “Управління запасами та складом”, “Управління активами” або “Управління проектами”;
 • Досвід у методології визначення вимог та QA;
 • Досвід проєктування бізнес-процесів;
 • Глибоке розуміння функціональних сфер бізнесу (Фінанси та бухгалтерський облік, закупівлі, управління запасами та складом, управління активами);
 • Досвід проєктування інтеграції між різними ІТ-системами;
 • Досвід збору бізнес вимог та створення функціональної проєктної документації для розробників;
 • Досвід в координації команди;
 • Рівень володіння англійською мовою — Intermediate і вище.

Ти суперзірка, якщо маєш:

 • MB-700: Сертифікат Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect;
 • Сертифікат в будь-якому функціональному модулі Microsoft Dynamics 365;
 • Сертифікати з бізнес-аналізу.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Проводити аналіз процесів та займатися збором бізнес вимог;
 • Складати проектну документацію цільових рішень для впровадження ERP: організаційна структура, сценарії, процеси, управління основними даними та звіти;
 • Аналізувати стандартну функціональність ERP і визначати розширення та налаштування, необхідні для покриття бізнес-вимог;
 • Оцінювати необхідні ресурси та часові рамки для цільового впровадження проекту рішення та розробляти план впровадження;
 • Складати сценарії та план тестування, стратегію та план міграції даних, стратегію та план підтримки користувачів;
 • Вести процес впровадження, підготовки документів (FRD, FDD), тестування та процес міграції даних;
 • Складати та керувати планом розробки та оновлення матеріалів підтримки користувачів;
 • Розробляти та займатися підтримкою інтеграції програм Dynamics 365 Finance and Operations із зовнішніми системами та інструментами;
 • Збирати відгуки та пропонувати варіанти вдосконалення бізнес-процесів.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентна фінансова винагорода;
 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • Різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!