Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
16 листопада 2022

HR Project Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an experienced HR Project Manager to join our Talent Management team to ensure the development, implementation, and continuous improvement of HR processes across all Group units.

Superpowers you have:

 • Experience working on projects within the HR environment;
 • Experience in the successful development and implementation from scratch of cross-functional processes within HR or/and at the intersection of HR and other businesses;
 • An ability to work with analytics using Excel, PowerBI, and other analytical tools;
 • Intermediate level of English;
 • Systematic and analytical thinking, initiative, and focus on results;
 • Strong communication skills.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Participate in project management in the Performance Management area;
 • Develop procedures and policies in the PM area;
 • Develop hard and soft competencies;
 • Build KPI/OKR processes;
 • Coordinate specialists evaluation and individual plans development at the Group units;
 • Develop career tracks, career orientation programs, and special PM programs for specific categories of specialists;
 • Implement and analyze metrics and work with analytics in the PM area;
 • Participate in the automation of PM processes and improvement of processes within the L&D area;
 • Provide advice on the development of L&D programs and courses;
 • Build a connection between performance management and learning and development processes;
 • Lead/participate in other cross-functional projects within HR and businesses on future requests.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience in IT/game development industry;
 • Experience developing performance management processes;
 • Knowledge of modern methods and tools: KPI/OKR, people assessment, and others;
 • Experience in implementing digital HR management systems or similar projects of HR-processes automatization;
 • Knowledge of Agile methodology, Lean & Six Sigma;
 • Passion for PC/console games.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо досвідченого менеджера HR-проєктів, який приєднається до нашої команди управління талантами, щоб забезпечити розробку, впровадження та постійне вдосконалення HR-процесів у всіх компаніях Групи.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • Досвід роботи в HR проєктах;
 • Досвід успішної розробки та впровадження з нуля міжфункціональних процесів у HR та/або на перетині HR та інших бізнесів;
 • Вміння працювати з аналітикою за допомогою Excel, Power BI та інших аналітичних інструментів;
 • Середній рівень володіння англійською мовою;
 • Системне та аналітичне мислення, ініціативність та націленість на результат;
 • Високі комунікативні навички.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Брати участь в управлінні проєктами у сфері Performance Management;
 • Розробляти процедури та політики у сфері PM;
 • Розвивати професійно-технічні та соціальні компетенції;
 • Будувати KPI/OKR процеси;
 • Координувати оцінку персоналу та розробку індивідуальних планів у компаніях Групи;
 • Розробляти кар’єрні напрямки, профорієнтаційні програми та спеціальні програми PM для окремих категорій спеціалістів;
 • Впроваджувати та аналізувати метрики та працювати з аналітикою в області PM;
 • Брати участь в автоматизації процесів PM та удосконаленні процесів у сфері L&D;
 • Надавати консультації з розробки програм та курсів L&D;
 • Налагоджувати зв’язок між управлінням продуктивністю та процесами навчання та розвитку;
 • Керувати/брати участь в інших крос-функціональних проєктах в HR та бізнесі за майбутніми запитами.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш досвід роботи в IT/галузі розробки ігор;
 • Маєш досвід розробки процесів управління ефективністю;
 • Володієш знаннями сучасних методів та інструментів: KPI/OKR, оцінка персоналу тощо;
 • Маєш досвід у впровадженні цифрової системи управління персоналом або аналогічних проєктів автоматизації HR-процесів;
 • Володієш знаннями методології Agile, Lean & Six Sigma;
 • Захоплюєшся комп’ютерними/консольними іграми.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентна фінансова винагорода (так, ми досить чесні!);
 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • Різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!