Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
7 листопада 2022

Monetization Designer (Instant War) (вакансія неактивна)

віддалено

As a Game Monetization Manager, you will be responsible for the design and balancing of game features, economic systems, mechanics and content. Your goal will be to design and manage all systems that will encourage the player to invest in a game in order to enhance their experience through acquisition, engagement, retention and monetization.

As such your main missions will be:

 • Optimize the main KPI’s of the game regarding monetization and retention: analyze these key indicators, identify the necessary evolutions;
 • Design the game’s monetization systems, ensure their development and measure the impact on the game’s KPIs;
 • Define a monetization strategy to improve game retention and revenues, while respecting the quality of the player experience and their expectations;
 • Manage the economics, pricing and distribution of virtual goods in the game;
 • Balance the propositions of the different types of content available, as well as the balancing of virtual currencies;
 • Ensure consumer understanding and track community feedback (in collaboration with community management and marketing);
 • Respond to feedback, analysis and test results in a constructive manner with suggestions, logical and reasoned solutions to improve the existing functionality of the economic system;
 • Research and stay current on industry trends, including new game genres, design methods, game themes and F2P mechanics.

SKILLS:

 • You ideally have experience in mobile play video game development, preferably 4x, in the design phase and in the “Live Ops” phase;
 • BS/MS in Game Design / Level Design, Interaction Design, Business Design or similar;
 • Very good knowledge and strong interest in designing multiplayer games such as 4X, MMORPG, RPG;
 • Strong knowledge of game design and level design (gameplay, learning curve, staging, difficulty, balancing, pacing, reward, accessibility);
 • Proven ability to design and improve F2P monetization features;
 • You are creative, self-directed and efficient in order to achieve goals;
 • Excellent logical, analytical and mathematical skills;
 • Good understanding of F2P best practices (Acquisition-Retention-Monetization, Ads, analytical KPIs);
 • Passion for designing F2P games and understanding what makes them fun;
 • Good ability to provide feedback on existing business systems;
 • Excellent communication and organizational skills (English spoken, read, written).

Additional skills appreciated:

 • Experience in designing multiplayer games such as MMORPG, RPG,4X;
 • Developed sense of UI / UX, composition and typography;
 • A broad culture of gaming, on all platforms (mobile, consoles, etc.) and for all audiences.

📌We offer:

 • 📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
 • ⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);
 • 🚀 Individual development plan;
 • 💵 Payment for external training (not only professional);
 • 📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;
 • 🏠 Assistance in setting up a home office;
 • 🏢 Opportunity to work in a coworking space;
 • 🏄 Compensation for sports activities and health care services;
 • 🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.

--------------------------------------—-----------------------------------------------

Як менеджер із монетизації ігор ти відповідатимеш за розробку та балансування функцій гри, економічних систем, механіки та вмісту. Твоя мета полягатиме в тому, щоб розробити та керувати всіма системами, які заохочуватимуть гравця інвестувати в гру, щоб покращити свій досвід шляхом придбання, залучення, утримання та монетизації.

Таким чином, твоєю основною місією буде:

 • Оптимізувати основні KPI гри щодо монетизації та утримання: проаналізувати ці ключові показники, визначити необхідні зміни;
 • Розробляти системи монетизації гри, забезпечувати їх розвиток і вимірювати вплив на KPI гри;
 • Визначати стратегію монетизації, щоб покращити утримання гри та доходи, поважаючи при цьому якість досвіду гравців та їхні очікування;
 • Керувати економікою, ціноутворенням і розподілом віртуальних товарів у грі;
 • Збалансувати пропозиції різних типів доступного контенту, а також збалансуйте віртуальні валюти;
 • Забезпечувати розуміння споживачами та відстежувати відгуки спільноти (у співпраці з керівництвом спільноти та маркетингом);
 • Реагувати на відгуки, результати аналізу та тестування в конструктивній манері з пропозиціями, логічними та аргументованими рішеннями для покращення існуючої функціональності економічної системи;
 • Досліджувати та бути в курсі галузевих тенденцій, зокрема нових ігрових жанрів, методів дизайну, ігрових тем і механізмів F2P.

НАВИЧКИ:

 • Бажано мати досвід розробки відеоігор для мобільних пристроїв, бажано 4Х, на етапі проєктування та на етапі “Live Ops”;
 • BS/MS у сфері дизайну ігор/дизайну рівнів, дизайну взаємодії, бізнес-дизайну тощо;
 • Дуже хороші знання та сильний інтерес до розробки багатокористувацьких ігор, таких як 4X, MMORPG, RPG;
 • Глибокі знання ігрового дизайну та дизайну рівнів (геймплей, крива навчання, постановка, складність, балансування, темп, винагорода, доступність);
 • Доведена здатність розробляти та вдосконалювати функції монетизації F2P;
 • Ти творчий, самостійний та ефективний в досягненні цілей;
 • Відмінні логічні, аналітичні та математичні здібності;
 • Добре розуміння кращих практик F2P (придбання-утримання-монетизація, реклама, аналітичні KPI);
 • Пристрасть до розробки ігор F2P і розуміння того, що робить їх цікавими;
 • Хороша здатність надавати зворотній зв’язок щодо існуючих бізнес-систем;
 • Відмінні комунікативні та організаційні здібності (розмовна та письмова англійська).

Додаткові навички:

 • Досвід розробки багатокористувацьких ігор, таких як MMORPG, RPG, 4X;
 • Розвинене відчуття UI / UX, композиції та типографіки;
 • Широка культура ігор на всіх платформах (мобільні, консолі тощо) і для будь-якої аудиторії.

📌Умови/ що пропонуємо:

 • 📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
 • ⏰Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);
 • 🚀Індивідуальний план розвитку;
 • 💵Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
 • 📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;
 • 🏠Допомога у створенні домашнього офісу;
 • 🏢Можливість працювати у коворкінг просторі;
 • 🏄Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
 • 🇺🇸Безплатні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.