Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
23 вересня 2022

Game Producer/Продюсер гри (Instant War) (вакансія неактивна)

віддалено

Playwing is looking for a passionate Producer to join our team “Instant War”. The person in charge will have control over every aspect of a game’s production. They will coordinate project teams to develop world-class mobile games for international markets.

The Producer is responsible for managing a team of engineers, designers and artists; outlining, scheduling, and tracking tasks; and ensuring the project is generally headed in the right direction.

Required Job Qualifications:

 • Experience as a Producer in the games industry (mobile games are a plus);
 • Experience managing a team of 10+ developers (programmers, artists, animators, designers, testers);
 • Strong project management skills;
 • Strong skills with the MS Office suite of tools Word, Excel, and Power Point or Google Suit (Doc, Spreadsheets, Slides)
 • Proficient ability to communicate effectively with others using written and spoken English including the ability to provide clear, constructive feedback to team members;
 • Proficient understanding of game development;
 • Experience analyzing data, trends, and internal resources (including talent) to identify new product solutions;
 • Proficient understanding of consumer-facing mobile gaming trends;
 • Ability to remain flexible and adapt to changing priorities with promptness, efficiency, and ease;
 • Working ability to assertively solve practical problems and deal with a variety of concrete variables in situations where only limited standardization exists;
 • Experience communicating well with executive management;
 • A passion for games, mobile gaming platforms, other elements of gaming culture, and also PC/console games;
 • Experience with agile methodologies is a plus.

Main duties:

 • Manage the production of compelling, high-quality mobile games;
 • Planning, coordinating, and supervising the mobile game development cycle;
 • Strong ability to inspire and support creative thinking from others;
 • Work with the executive management team to craft a vision of the titles, and to develop schedules and resource requirements to ensure the achievement of the vision;
 • Initiate and track all production processes through direct management of team leads (art, design, development, QA);
 • Ensure timely delivery of milestones while safeguarding the quality of work in accordance with the pre-defined project schedule;
 • Develop and maintain project schedules for all functional areas of development;
 • Work with internal and external QA to improve user experience and drive updates to the game service;
 • Providing creative and business direction to help maximize the performance of each title.

📌We offer:

 • 📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
 • ⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);
 • 🚀 Individual development plan;
 • 💵 Payment for external training (not only professional);
 • 📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;
 • 🏠 Assistance in setting up a home office;
 • 🏢 Opportunity to work in a coworking space;
 • 🏄 Compensation for sports activities and health care services;
 • 🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.

------------------------------------------------------------------------------------------

Playwing шукає продюсера, який приєднається до нашої команди. Як продюсер ти контролюватимеш кожен аспект виробництва гри, команди проектів для розробки мобільних ігор світового рівня для міжнародних ринків.

Як продюсер відповідатимеш за управління командою інженерів, дизайнерів і художників; окреслення, планування та відстеження завдань; і переконуватися, що проект загалом рухається в правильному напрямку.

Необхідна кваліфікація для роботи:

 • Досвід роботи продюсером в ігровій індустрії (мобільні ігри плюс);
 • Досвід керування командою з 10+ розробників (програмісти, художники, аніматори, дизайнери, тестувальники);
 • Сильні навички управління проектами;
 • Гарні навички роботи з набором інструментів MS Office (Word, Excel, PowerPoint) або Google Suite (Docs, Spreadsheets, Slides);
 • Вміння ефективно спілкуватися з іншими за допомогою письмової та розмовної англійської мови, включаючи здатність надавати чіткий, конструктивний зворотній зв’язок членам команди;
 • Глибоке розуміння розробки ігор;
 • Досвід аналізу даних, тенденцій і внутрішніх ресурсів (включно з талантами) для визначення нових рішень для продуктів;
 • Досконале розуміння тенденцій мобільних ігор, спрямованих на споживача;
 • Здатність залишатися гнучким і адаптуватися до мінливих пріоритетів швидко, ефективно та легко;
 • Робоча здатність наполегливо вирішувати практичні проблеми та мати справу з різними конкретними змінними в ситуаціях, коли існує лише обмежена стандартизація;
 • Досвід комунікації з виконавчим керівництвом;
 • Пристрасть до ігор, мобільних ігрових платформ, інших елементів ігрової культури, а також ігор для ПК/консолей;
 • Досвід роботи з гнучкими методологіями є плюсом.

Основні обов’язки:

 • Керувати виробництвом високоякісних мобільних ігор;
 • Планування, координація та контроль циклу розробки мобільних ігор;
 • Сильна здатність надихати та підтримувати творче мислення інших;
 • Співпрацювати з командою виконавчого керівництва, щоб створювати бачення гри, а також розроблювати графіки та вимоги до ресурсів для забезпечення досягнення бачення;
 • Ініціювати та відслідковувати всі виробничі процеси через пряме керівництво керівниками команд (творчість, дизайн, розробка, випробування);
 • Забезпечувати своєчасне виконання етапів, зберігаючи при цьому якість роботи відповідно до попередньо визначеного графіка проекту;
 • Розробляти та підтримувати проектні графіки за всіма функціональними напрямками розвитку;
 • Співпрацювати з внутрішнім і зовнішнім контролем якості, щоб покращити взаємодію з користувачем і оновлювати ігровий сервіс;
 • Забезпечувати творче та бізнес-спрямування, щоб допомогти максимально підвищити ефективність кожної гри.

📌Умови/що пропонуємо:

 • 📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
 • ⏰Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);
 • 🚀Індивідуальний план розвитку;
 • 💵Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
 • 📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;
 • 🏠Допомога у створенні домашнього офісу;
 • 🏢Можливість працювати у коворкінг просторі;
 • 🏄Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
 • 🇺🇸Безкоштовні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.