We are 4A Games! — a multinational video game development studio based in Malta and Ukraine. We’re known for our atmospheric and immersive first-person shooters Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, ARKTIKA. 1 and, our latest release, Metro Exodus.
17 серпня 2022

HR Director (Malta) / Директор з персоналу (Мальта) (вакансія неактивна)

Malta

Ukrainian version below

We are seeking a motivated HR Director to join our team full-time. The job will require leading our HR Managers, meeting Production goals, and ensuring on-time delivery of HR tasks.

RESPONSIBILITIES

 • Develop and integrate all aspects of learning & development, talent retention, and ensure alignment with company’s strategic priorities and core values;
 • Execute a full talent development program that will include assessment/selection, High Potential programs, onboarding, assimilation, and ongoing career development;
 • Assess organizational health and performance data and generate insights for improvements, develop procedures to address needs, and improve organizational effectiveness;
 • Provide consistent and professional service to all stakeholders in the Production department, together with other HR Managers and as a collaborative team member;
 • Manage level-up processes for assigned teams;
 • Initiate regular discussions with people to help them with career development;
 • Implement training plans (identifying providers, training administration);
 • Create risk assessments for each employee and proactively identify departure risks and contingency options;
 • Conduct a regular health check for teams;
 • Propose, implement, and further improve our retention strategy;
 • Develop and implement preventive measures for staff leaving;
 • Organize exit interviews.

REQUIREMENTS

 • University degree (Human Resources, Business Administration preferred);
 • Solid experience in HR as HRBP, HRD, or People Partner;
 • Experience in developing and taking charge in onboarding/adaptation/career development programs, particularly for Production teams;
 • Experience in conducting various analyses and organizing resulting data for HR Managers and Production Management;
 • Relevant work experience in a company of 50+ people;
 • Successful cases of implementation and enforcement of HR practices and policies;
 • Strong work ethics;
 • Ability to provide coaching and feedback; facilitation skills;
 • Good command of Microsoft Office Suite (Excel, Word, and PowerPoint);
 • Fluent English.
 • A truly proactive person! Easy-going, strong-willed, and engaging;
 • Problem-solving skills and open-mindedness;
 • Flexible, ready for dynamics and change;
 • Strong leadership skills, autonomous and proactive attitude, results-oriented;
 • Sense of initiative, attention to detail;
 • Strong interpersonal and communication skills, both written and spoken;
 • Seeks for improvement.

PREFERENCES

 • Passion for games.
 • Knowledge of 4A Games’ past titles.
 • Fluent Ukrainian language.

Ми шукаємо цілеспрямованого директора з персоналу, який приєднається до нашої команди на постійній основі. Робота вимагатиме керівництва нашими менеджерами з персоналу, досягнення виробничих цілей та забезпечення своєчасного виконання завдань з управління персоналом.

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Розробити та інтегрувати всі аспекти навчання та розвитку, утримання талантів та забезпечити відповідність стратегічним пріоритетам та основним цінностям компанії;
 • Виконання повної програми розвитку талантів, яка включатиме оцінку/відбір, програми високого потенціалу, адаптацію, асиміляцію та постійний розвиток кар’єри;
 • Оцінюйте дані про стан та продуктивність організації та генеруйте ідеї для покращень, розробляйте процедури для задоволення потреб та підвищення організаційної ефективності;
 • Надавати послідовні та професійні послуги всім зацікавленим сторонам у виробничому відділі разом з іншими менеджерами з персоналу та як член спільної команди;
 • Управління процесами підвищення рівня призначених команд;
 • Ініціюйте регулярні 1×1 з людьми, щоб допомогти їм у розвитку кар’єри;
 • Реалізація планів навчання (визначення постачальників, керування навчанням);
 • Створюйте оцінки ризиків для кожного співробітника та заздалегідь визначайте ризики звільнення та варіанти непередбачених обставин;
 • проводити регулярну перевірку працездатності команд;
 • Пропонувати, впроваджувати та покращувати нашу стратегію утримання;
 • Розробити та впровадити превентивні заходи щодо звільнення персоналу;
 • Організація виїзних інтерв’ю.

ВИМОГИ

 • Вища освіта (HR, керування бізнесом вітається);
 • Великий досвід роботи у сфері HR як HRBP, HRD або People Partner;
 • Досвід розробки та керівництва програмами адаптації/адаптації/кар’єрного зростання, особливо для виробничих команд;
 • Досвід проведення різних аналізів та організації отриманих даних для менеджерів з персоналу та управління виробництвом;
 • Релевантний досвід роботи у компанії від 50 осіб;
 • Успішні випадки впровадження та забезпечення дотримання HR-практик та політик;
 • Сувора робоча етика;
 • Можливість навчання та зворотного зв’язку; навички фасилітації;
 • Хороше володіння пакетом Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint);
 • Вільна англійська.
 • По-справжньому ініціативна людина! Легкий на підйом, вольовий та привабливий;
 • Навички вирішення проблем та неупередженість;
 • Гнучкий, готовий до динаміки та змін;
 • Сильні лідерські якості, автономність та ініціативність, націленість на результат;
 • Почуття ініціативи, увага до деталей;
 • Сильні міжособистісні та комунікативні навички, як письмові, так і усні;
 • Прагне поліпшення.

БУДЕ ПЛЮСОМ

 • Пристрасть до ігор.
 • Знання попередніх ігор 4A Games.
 • Вільне володіння українською мовою.

4A Games — мультикультурна, багатонаціональна студія розробки відеоігор, розташована на Мальті та в Києві, відома своїми атмосферними шутерами від першої особи Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, Metro Exodus і Arktika.1.